[:ca]

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER

LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LLOGUER SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE TOTES I CADASCUNA D’AQUESTES CONDICIONS
 1. El conductor ha de ser major de 25 anys i tenir el permís de conduir de la classe B en vigor, amb més de 2 anys d’antiguitat. En el cas de no ser resident europeu haurà de tenir el permís de conduir internacional en vigor. Només estaran autoritzats a conduir el vehicle la persona i/o persones identificades i acceptades per Caravaning Lleida al contracte de lloguer i/o qualsevol annex del mateix.
 2. A l’hora de confirmar la reserva el client haurà d’abonar el 30% del total del lloguer. Sense aquesta bestreta no es considerarà confirmada la reserva.
 3. En el cas que un usuari anul·lés la reserva sol·licitada, s’aplicaran les següents penalitzacions:
  1. Més de 30 dies abans de la data de sortida. Es retornarà el 50% de l’import total de la reserva.
  2. Entre 15 i 30 dies abans de la data de sortida. Es retornarà el 20% de l’import total de la reserva.
  3. Els 14 dies anteriors a la sortida o la no presentació suposarà la pèrdua total de l’import de la reserva i l’extinció del contracte.
 1. Abans de la sortida s’haurà d’haver abonat la totalitat del lloguer mitjançant diners en efectiu, taló confirmat, transferència o targeta de crèdit i la fiança de 500 euros, mitjançant targeta de crèdit.
 2. Si per causes de força major o motius fortuïts aliens a Caravaning Lleida no es pogués entregar el vehicle durant la data establerta, el client no tindrà dret a cap indemnització.
 3. Qualsevol període de lloguer no utilitzat, no serà objecte de cap devolució.
 4. La recollida i entrega del vehicle s’efectuarà durant els dies establerts i d’acord amb l’horari d’atenció al públic de Caravaning Lleida. Qualsevol entrega o recollida fora d’aquest horari es pagarà amb un suplement de 30 euros + IVA per cada hora d’excés. Durant el període de lloguer es podrà utilitzar gratuïtament un servei de pàrquing per a l’automòbil del client segons la disponibilitat del centre de lloguer.
 5. Els vehicles s’entreguen en perfecte estat de funcionament i de conformitat. Per tant, la ruptura i mal funcionament de l’equip durant el lloguer no donarà dret a cap indemnització.
 6. El vehicle s’haurà de retornar el dia acordat abans de les 12:00h del migdia. Si el client vol prolongar l’arrendament del vehicle sobre les dates establertes, haurà de comunicar-ho al centre de lloguer contractat amb una antelació de 3 dies a la finalització del contracte.  L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquell moment tingui la part arrendadora, no assumint per tant el compromís. El retard de la devolució no autoritzat, no degut a cap força major, serà penalitzat amb una tarifa diària tres vegades superior a la quantitat aplicada al contracte.
 7. Els vehicles es retornaran amb el seu interior net i amb els dipòsits d’aigua grisos i WC buits. En cas contrari es cobrarà al client un cost addicional en concepte de neteja de 100 euros + IVA.
 8. La fiança serà retornada després que un responsable de l’empresa hagi examinat el vehicle, el qual en cas de desperfectes deguts a un mal ús, dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar, autoritzant al client a compensar l’import de la fiança dipositada. En cas que no es puguin valorar els danys de forma immediata, Caravaning Lleida disposarà de 30 dies per a la devolució, en el seu cas, de l’import de la fiança restant, un cop deduït el cost de la reparació dels desperfectes o danys causats.En cas que la factura quedi pendent i per tant, no es realitzi l’abonament requerit resultat de la mala utilització del vehicle arrendat, penalitzacions o altres conceptes, el client autoritza a saldar aquests comptes amb el càrrec corresponent a la seva targeta de crèdit.
 9. El vehicle, objecte del contracte, es troba assegurat d’acord amb la llei. En cas d’accident durant la vigència del contacte d’arrendament, el client haurà de respondre amb un màxim de 500€ per sinistre.
 10. Es prohibeix destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i les bones costums. El vehicle es destinarà a ús normal, quedant així prohibit transportar més persones de les què permet la llei. D’aquesta manera, queda prohibit expressament a l’usuari dedicar-se a concursos, carreres o a transportar matèries, cedir l’ús a tercers a títol gratuït o lucratiu, auxiliar a delinqüents, conduir el vehicle fora de les carreteres o conduir sota els efectes d’intoxicació etílica o drogues. D’altra banda, està prohibit fumar a l’interior del vehicle.
 11. L’usuari respon de qualsevol sanció o multa que, per contravenir les disposicions vigents, li fossin imposades, arribant a la mateixa responsabilitat en el cas que per culpa seva el vehicle quedés retingut o embargat, assumint a més al seu càrrec, totes les despeses i perjudicis de l’empresa, inclòs el guany cessant de la mateixa, durant el temps que duri la immobilització del vehicle.
 12. Qualsevol accident ocorregut haurà de ser comunicat durant les 24 hores següents a Caravaning Lleida de forma fefaent, quedant a l’espera de la resolució per part de la companyia d’assegurances. L’arrendatari es compromet a realitzar la “Declaració amistosa d’accidents” i obtenir les dades completes de la part contrària i a no abandonar el vehicle sense prendre les mesures adequades per a protegir-lo i salvaguardar-lo. Si l’accident estigués ocasionat per la intoxicació per drogues o alcohol del conductor o per la manca del permís de conduir, els perjudicis que puguin ocasionar-se a Caravaning Lleida correran a càrrec de l’arrendador.
 13. Quan la duració del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries. Aquestes aniran a càrrec de Caravaning Lleida i s’abonarà el seu import a la tornada, amb la presentació dels comprovants i factures corresponents. No obstant això, abans de dur a terme qualsevol intervenció, i tractant-se de vehicles que estan en garantia oficial, es comunicarà a Caravaning Lleida les operacions a realitzar, perquè aquesta pugui decidir en quin centre realitzar-les.
 14. Totes les factures i documents que s’entén que hauran de ser abonats per Caravaning Lleida, i que el client hagi abonat durant el viatge, hauran de ser facturades a nom de Caravaning Lleida SL. Qualsevol document, factura o nota, sense les dades anteriors, no podrà ser abonada.
 15. Les despeses de carburant van a compte de l’arrendatari. El vehicle s’entregarà amb el dipòsit de gasoil ple i s’haurà de retornar de la mateixa manera. En cas de no ser així, es facturarà la quantitat restant amb un suplement de 15 euros pel servei.
 16. El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb gasoil implica una penalització de 600 euros.
 17. Les finestres de l’autocaravana han de romandre tancades durant el trajecte. L’assegurança no cobreix aquesta distracció. En cas de ruptura, es penalitzarà amb l’import de la finestra més una hora de mà d’obra.
 18. En cas de reparació durant el viatge amb un càrrec a Caravaning Lleida SL. superior a 60 euros, primer s’haurà de realitzar la sol·licitud corresponent per tal d’aprovar-ne el pressupost. El valor d’aquesta reparació serà abonada pel client i posteriorment li serà reintegrat a la finalització del viatge prèvia presentació de la factura oficial.
 19. L’autocaravana compta amb una pòlissa d’assistència en carretera. El client llegeix, coneix i accepta.
 20. En cas d’accident o avaria que no permeti continuar el viatge, s’aplicaran les clàusules de la pòlissa d’assistència en carretera de la què disposa l’autocaravana i no donarà dret a cap indemnització.
 21. És obligació de l’arrendatari aturar el vehicle el més aviat possible quan en aquest, trobant-se en marxa, s’il·lumini del quadre d’instruments qualsevol dels indicadors que assenyalin una avaria de funcionament o quan es percebin signes externs que indiquin avaria o mal funcionament del vehicle. En aquest cas, l’arrendatari haurà de contactar amb Caravaning Lleida o amb la companyia d’assistència en carretera concertada per l’arrendador, i només amb aquesta. Només s’acceptaran càrrecs per compte aliè de l’esmentada companyia d’assistència en els casos d’urgència i quan l’arrendador els hagués autoritzat expressament.
 22. Queda prohibit expressament viatjar a qualsevol país riberenc del Mediterrani no europeu. També està prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra o amb conflictes bèl·lics. Alguns d’aquests països són: Marroc, Tunísia, Turquia, Egipte, Palestina, Israel, Algèria, Líbia, Líban, Xipre y Síria.
 23. S’estableix un lloguer mínim de 3 dies en temporada baixa; 5 dies en temporada mitja; 7 dies en temporada alta; i 10 dies en temporada extra.
 24. Quan el lloguer del vehicle no superi els 3 dies, el màxim en el quilometratge serà de 1.000km. A partir d’aquí, el client haurà d’abonar 0,30€/km. Quan el lloguer sigui d’un mínim de 5 dies, no hi haurà límit de quilometratge.
 25. Queda expressament prohibit per a l’arrendatari alterar qualsevol característica tècnica, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior tret d’expressa autorització escrita per part de Caravaning Lleida. En cas d’infracció amb aquest article, el client es farà càrrec de les despeses justificades de reacondicionament del vehicle al seu estat original i haurà d’abonar una quantitat en concepte d’indemnització per immobilització del vehicle.
 26. El fet de llogar un vehicle a Caravaning Lleida SL. suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes condicions.
 27.  La resolució de les divergències derivades de la interpretació o aplicació de les condicions contingudes en aquest contracte i per al compliment que del mateix se’n derivin, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Lleida com a renúncia expressa de qualsevol altre si el tinguessin.
 28. Caravaning Lleida i /o el seu centre d’arrendament es reserven el dret de modificar el vehicle llogat el mateix dia de l’entrega per un altre de la mateixa categoria o superior.
[:es]

CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER

LA FIRMA DEL CONTRATO DE ALQUILER SUPONE LA ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES
 1. El conductor deberá ser mayor de 25 años y poseer el permiso de conducir de la clase B en vigor, con más de 2 años de antigüedad. En el caso de no ser residente europeo deberá estar en posesión del permiso de conducir internacional en vigor. Sólo estarán autorizados a conducir el vehículo la persona o personas identificadas y aceptadas por el arrendador en el contrato de alquiler y/o cualquier anexo del mismo.
 2. Al confirmar la reserva el cliente deberá abonar el 30% del total del alquiler. Sin dicho anticipo a la reserva, no se entenderá como confirmada.
 3. En el supuesto de que el usuario anulara la reserva solicitada se aplicarán las siguientes penalizaciones.
 • Más de 30 días antes de la fecha de salida, se devolverá el 50% del importe total de la reserva.
 • Entre 15 y 30 días antes de la fecha de salida, se devolverá el 20% del importe total de la reserva.
 • Los 1 días anteriores a la partida o la no presentación supondrá la pérdida total del importe de la reserva y la extinción del contrato.
 1. Antes de la salida deberá haberse abonado la totalidad del alquiler mediante dinero en efectivo, talón confirmado, transferencia o tarjeta de crédito y la fianza de 500 euros, mediante tarjeta de crédito.
 2. Si por causas de fuerza mayor, motivos fortuitos ajenos a Caravaning Lleida no se pudiera entregar el vehículo en fecha convenida, no dará efecto a ninguna indemnización.
 3. Cualquier periodo de alquiler no utilizado no será objeto de reembolso alguno.
 4. La recogida y entrega del vehículo se efectuará en las fechas convenidas y acatando el horario abierto al público de Caravaning Lleida. Cualquier entrega o recogida fuera de este horario pagará un suplemento de 30 euros + IVA por cada hora de exceso.

Durante el periodo de alquiler podrá utilizarse gratuitamente de un servicio de parquing para su automóvil según la disponibilidad.

 1. Los vehículos se entregan en perfecto estado de funcionamiento y de conformidad. Por tanto, la rotura o mal funcionamiento del equipo durante el alquiler no dará derecho a ninguna indemnización.
 2. El vehículo deberá devolverse el día convenido antes de las 12:00h del mediodía. Si el cliente quiere prolongar el arrendamiento del vehículo sobre las fechas establecidas, deberá comunicarlo al centre de alquiler contratado con una antelación de 3 días a finalización del contrato. La eventual confirmación de la prórroga estará sujeta a las disponibilidades que ese momento tenga la arrendadora, no asumiendo por tanto ésta última compromiso previo alguno. Los retrasos en la devolución no autorizados, no debidos a fuerza mayor, serán penalizados con una tarifa diaria triple a la cantidad aplicada en el contrato.
 3. Los vehículos se devolverán limpios interiormente y con los depósitos de aguas grises y del WC vacías. En caso contrario se cobrará al cliente un coste adicional en concepto de limpieza de 100 euros + IVA.
 4. La fianza será devuelta después de haber examinado el vehículo por un responsable de la empresa, el cual en caso de desperfectos debidos al mal uso, dictaminará el importe que el cliente deberá abonar, autorizando al cliente a compensar dicho importe de la fianza depositada. En caso de no ser posible la valoración de los daños de forma inmediata, la arrendataria dispondrá de 30 días para la devolución, en su caso, del importe de la fianza sobrante, una vez deducido el coste de reparación de los desperfectos o daños causados.
  En el caso que esté pendiente de cerrar la factura y consecuentemente el pago de la cantidad que resulte por la utilización del vehículo arrendado penalizaciones u otros conceptos, el cliente autoriza a saldar dicho importe con cargo a su tarjeta de crédito.
 5. El vehículo, objeto del contrato, se encuentra asegurado según la ley. En caso de accidente durante la vigencia del contrato de arrendamiento. El cliente deberá responder con un máximo de 500€ por siniestro.
 6. Se prohíbe destinar el vehículo a cualquier actividad contraria a la moral, las leyes y las buenas costumbres. El vehículo se destinará a su uso normal, no pudiendo transportar más personas de las que permiten las leyes, siéndole prohibido expresamente al usuario dedicarse a concursos o carreras y conducir bajo los efectos de intoxicación etílica o drogas.
 7. El usuario responde de cualquier sanción o multa que por contravenir las disposiciones vigentes, le fueran impuestas, alcanzando la misma responsabilidad en el supuesto de que por su culpa fuese el vehículo retenido o embargado, corriendo además a su cargo todos los gastos y perjuicios de la empresa, incluido el lucro cesante de la misma, durante el tiempo que dure la inmovilización del vehículo.
 8. Cualquier accidente que ocurriera deberá ser comunicado dentros de las 24 horas siguientes a Caravaning Lleida de forma fehaciente, bajo pena de estar a resultas de lo que la compañía de seguros resuelva. El arrendatario se compromete a realizar la “Declaración amistosa de accidentes” y obtener los datos completos de la parte contraria y a no abandonar el vehículo sin tomar las adecuadas medidas para protegerlo y salvaguardarlo. Si el accidente fuera ocasionado por estar el conductor bajo los efectos de las drogas, alcohol o por carecer del permiso de conducir, implicará que todos los perjuicios que pudieran ocasionarse a la empresa arrendadora correrían a cargo del arrendador.
 9. Cuando la duración del recorrido o el estado de las carreteras lo aconsejen se realizarán las operaciones de mantenimiento necesarias, siendo las mismas a cargo de Caravaning Lleida abonándose su importe al regreso contra prestación de los comprobantes y facturas correspondientes.
 10. Todas las facturas y documentos que se entienda deban ser abonados por la empresa arrendadora, y que el cliente haya abonado durante el viaje, deberán ser facturadas a nombre de Caravaning Lleida. Cualquier documento, factura o nota, sin los datos anteriores no podrán ser abonados.
 11. Los gastos de carburante son de venta del arrendatario. El vehículo se entregará con el depósito de gasóleo lleno y se devolverá del mismo modo, o se facturará la cantidad que faltase con un suplemento de 15 euros por el servicio de llenado.
 12. El hecho de llenar el depósito de agua potable con gasoil implicará una penalización de 600 euros.
 13. Las ventanas de la autocaravana tienen que permanecer cerradas durante el trayecto. El seguro no cubre el descuido, se penalizará con el importe de la ventana más una hora de mano de obra.
 14. En caso de reparación durante el viaje con cargo a Caravaning Lleida, cuyo importe sea superior a 60 euros deberá solicitarse la oportuna aprobación del presupuesto. El valor de la mencionada reparación, si procede será abonado por el cliente y posteriormente le será reintegrado a la finalización del viaje previa presentación de la factura oficial.
 15. LA autocaravana lleva una póliza de asistencia en carretera en cuyas cláusulas el cliente lee, conoce y acepta.
 16. En caso de accidente o avería, que no permitiera continuar el viaje, se aplicarán las cláusulas de la póliza de asistencia en carretera que dispone la autocaravana y no dará derecho a ninguna indemnización.
 17. Es obligación del arrendatario detener lo antes posible el vehículo cuando, estando en marcha, se ilumine el cuadro de instrumentos cualquiera de los testigos que detectan una anomalía de funcionamiento del vehículo o cuando perciba signos externos que indiquen avería o mal funcionamiento del mismo. En este caso el arrendatariodeberá contactar con el arrendador o con la compañía de asistencia en carretera concertada por el arrendador y sólo con ésta. Únicamente se aceptarán cargos por cuenta ajena a dicha compañía de asistencia en los casos de urgencia y cuando el arrendador los hubiera autorizado expresamente.
 18. Queda prohibido expresamente viajar a cualquier país ribereño del Mediterráneo no europeo. También está prohibido viajar a cualquier país que se encuentre en guerra o con conflictos bélicos. Algunos de estos países son: Marruecos, Tunisia, Turquía, Egipto, Palestina, Israel, Argelia, Libia, Líbano, Chipre y Siria.
 19. Se establece un alquiler mínimo de 3 días en temporada baja; 5 días en temporada media; 7 días en temporada alta; y 10 días en temporada extra.
 20. Cuando el alquiler del vehículo no supere los 3 días, el máximo en el kilometraje será de 1.000km. A partir de aquí, el cliente tendrá que abonar 0,30€/km. Cuando el alquiler sea de un mínimo de 5 días, no habrá límite de kilometraje.
 21. Queda expresamente prohibido al arrendatario variar cualquier característica técnica, las llaves, cerraduras, equipamiento, herramientos y/accesorios del vehículo así como efectuar cualquier modificación de su aspecto exterior y/o interior salvo expresa autorización escrita por parte del arrendador. En caso de infracción de este artículo, el arrendatario deberá correr con los gastos debidamente justificados de reacondicionamiento del vehículo a su estado original y abonar una cantidad en concepto de indemnización por inmovilización del vehículo.
 22. El hecho de alquilar un vehículo en Caravaning Lleida SL. supone la aceptación de todas y cada una de estas condiciones.
 23. La resolución de las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación de las condiciones contenidas en este contrato y para el cumplimiento que del mismo se deriven ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Lleida con renuncia expresa de cualquier otro fuero si lo tuvieran.
 24. Caravaning Lleida se reservan el derecho de modificar el vehículo alquilado el mismo día de la entrega por otro de la misma categoría o superior.
[:]