Skip to main content

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER

LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LLOGUER SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE TOTES I CADASCUNA D’AQUESTES CONDICIONS

 1. El conductor ha de ser major de 25 anys i tenir el permís de conduir de la classe B en vigor, amb més de 2 anys d’antiguitat. En el cas de no ser resident europeu haurà de tenir el permís de conduir internacional en vigor. Només estaran autoritzats a conduir el vehicle la persona i/o persones identificades i acceptades per Caravaning Lleida al contracte de lloguer i/o qualsevol annex del mateix.
 2. A l’hora de confirmar la reserva el client haurà d’abonar el 30% del total del lloguer. Sense aquesta bestreta no es considerarà confirmada la reserva.
 3. En el cas que un usuari anul·lés la reserva sol·licitada, s’aplicaran les següents penalitzacions:
  1. Més de 30 dies abans de la data de sortida. Es retornarà el 50% de l’import total de la reserva.
  2. Entre 15 i 30 dies abans de la data de sortida. Es retornarà el 20% de l’import total de la reserva.
  3. Els 14 dies anteriors a la sortida o la no presentació suposarà la pèrdua total de l’import de la reserva i l’extinció del contracte.
 1. Abans de la sortida s’haurà d’haver abonat la totalitat del lloguer mitjançant diners en efectiu, taló confirmat, transferència o targeta de crèdit i la fiança de 600 euros, mitjançant targeta de crèdit.
 2. Si per causes de força major o motius fortuïts aliens a Caravaning Lleida no es pogués entregar el vehicle durant la data establerta, el client no tindrà dret a cap indemnització.
 3. Qualsevol període de lloguer no utilitzat, no serà objecte de cap devolució.
 4. La recollida i entrega del vehicle s’efectuarà durant els dies establerts i d’acord amb l’horari d’atenció al públic de Caravaning Lleida. Qualsevol entrega o recollida fora d’aquest horari es pagarà amb un suplement de 30 euros + IVA per cada hora d’excés. Durant el període de lloguer es podrà utilitzar gratuïtament un servei de pàrquing per a l’automòbil del client segons la disponibilitat del centre de lloguer.
 5. Els vehicles s’entreguen en perfecte estat de funcionament i de conformitat. Per tant, la ruptura i mal funcionament de l’equip durant el lloguer no donarà dret a cap indemnització.
 6. El vehicle s’haurà de retornar el dia acordat abans de les 12:00h del migdia. Si el client vol prolongar l’arrendament del vehicle sobre les dates establertes, haurà de comunicar-ho al centre de lloguer contractat amb una antelació de 3 dies a la finalització del contracte.  L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquell moment tingui la part arrendadora, no assumint per tant el compromís. El retard de la devolució no autoritzat, no degut a cap força major, serà penalitzat amb una tarifa diària tres vegades superior a la quantitat aplicada al contracte.
 7. Els vehicles es retornaran amb el seu interior net i amb els dipòsits d’aigua grisos i WC buits. En cas contrari es cobrarà al client un cost addicional en concepte de neteja de 100 euros + IVA.
 8. La fiança serà retornada després que un responsable de l’empresa hagi examinat el vehicle, el qual en cas de desperfectes deguts a un mal ús, dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar, autoritzant al client a compensar l’import de la fiança dipositada. En cas que no es puguin valorar els danys de forma immediata, Caravaning Lleida disposarà de 30 dies per a la devolució, en el seu cas, de l’import de la fiança restant, un cop deduït el cost de la reparació dels desperfectes o danys causats.

En cas que la factura quedi pendent i per tant, no es realitzi l’abonament requerit resultat de la mala utilització del vehicle arrendat, penalitzacions o altres conceptes, el client autoritza a saldar aquests comptes amb el càrrec corresponent a la seva targeta de crèdit.

 1. El vehicle, objecte del contracte, es troba assegurat d’acord amb la llei. En cas d’accident durant la vigència del contacte d’arrendament, el client haurà de respondre amb un màxim de 500€ per sinistre.
 2. Es prohibeix destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i les bones costums. El vehicle es destinarà a ús normal, quedant així prohibit transportar més persones de les què permet la llei. D’aquesta manera, queda prohibit expressament a l’usuari dedicar-se a concursos, carreres o a transportar matèries, cedir l’ús a tercers a títol gratuït o lucratiu, auxiliar a delinqüents, conduir el vehicle fora de les carreteres o conduir sota els efectes d’intoxicació etílica o drogues. D’altra banda, està prohibit fumar a l’interior del vehicle.
 3. L’usuari respon de qualsevol sanció o multa que, per contravenir les disposicions vigents, li fossin imposades, arribant a la mateixa responsabilitat en el cas que per culpa seva el vehicle quedés retingut o embargat, assumint a més al seu càrrec, totes les despeses i perjudicis de l’empresa, inclòs el guany cessant de la mateixa, durant el temps que duri la immobilització del vehicle.
 4. Qualsevol accident ocorregut haurà de ser comunicat durant les 24 hores següents a Caravaning Lleida de forma fefaent, quedant a l’espera de la resolució per part de la companyia d’assegurances. L’arrendatari es compromet a realitzar la “Declaració amistosa d’accidents” i obtenir les dades completes de la part contrària i a no abandonar el vehicle sense prendre les mesures adequades per a protegir-lo i salvaguardar-lo. Si l’accident estigués ocasionat per la intoxicació per drogues o alcohol del conductor o per la manca del permís de conduir, els perjudicis que puguin ocasionar-se a Caravaning Lleida correran a càrrec de l’arrendador.
 5. Quan la duració del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries. Aquestes aniran a càrrec de Caravaning Lleida i s’abonarà el seu import a la tornada, amb la presentació dels comprovants i factures corresponents. No obstant això, abans de dur a terme qualsevol intervenció, i tractant-se de vehicles que estan en garantia oficial, es comunicarà a Caravaning Lleida les operacions a realitzar, perquè aquesta pugui decidir en quin centre realitzar-les.
 6. Totes les factures i documents que s’entén que hauran de ser abonats per Caravaning Lleida, i que el client hagi abonat durant el viatge, hauran de ser facturades a nom de Caravaning Lleida SL. Qualsevol document, factura o nota, sense les dades anteriors, no podrà ser abonada.
 7. Les despeses de carburant van a compte de l’arrendatari. El vehicle s’entregarà amb el dipòsit de gasoil ple i s’haurà de retornar de la mateixa manera. En cas de no ser així, es facturarà la quantitat restant amb un suplement de 15 euros pel servei.
 8. El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb gasoil implica una penalització de 600 euros.
 9. Les finestres de l’autocaravana han de romandre tancades durant el trajecte. L’assegurança no cobreix aquesta distracció. En cas de ruptura, es penalitzarà amb l’import de la finestra més una hora de mà d’obra.
 10. En cas de reparació durant el viatge amb un càrrec a Caravaning Lleida SL. superior a 60 euros, primer s’haurà de realitzar la sol·licitud corresponent per tal d’aprovar-ne el pressupost. El valor d’aquesta reparació serà abonada pel client i posteriorment li serà reintegrat a la finalització del viatge prèvia presentació de la factura oficial.
 11. L’autocaravana compta amb una pòlissa d’assistència en carretera. El client llegeix, coneix i accepta.
 12. En cas d’accident o avaria que no permeti continuar el viatge, s’aplicaran les clàusules de la pòlissa d’assistència en carretera de la què disposa l’autocaravana i no donarà dret a cap indemnització.
 13. És obligació de l’arrendatari aturar el vehicle el més aviat possible quan en aquest, trobant-se en marxa, s’il·lumini del quadre d’instruments qualsevol dels indicadors que assenyalin una avaria de funcionament o quan es percebin signes externs que indiquin avaria o mal funcionament del vehicle. En aquest cas, l’arrendatari haurà de contactar amb Caravaning Lleida o amb la companyia d’assistència en carretera concertada per l’arrendador, i només amb aquesta. Només s’acceptaran càrrecs per compte aliè de l’esmentada companyia d’assistència en els casos d’urgència i quan l’arrendador els hagués autoritzat expressament.
 14. Queda prohibit expressament viatjar a qualsevol país riberenc del Mediterrani no europeu. També està prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra o amb conflictes bèl·lics. Alguns d’aquests països són: Marroc, Tunísia, Turquia, Egipte, Palestina, Israel, Algèria, Líbia, Líban, Xipre y Síria.
 15. S’estableix un lloguer mínim de 3 dies en temporada baixa; 5 dies en temporada mitja; 7 dies en temporada alta; i 10 dies en temporada extra.
 16. Quan el lloguer del vehicle no superi els 3 dies, el màxim en el quilometratge serà de 1.000km. A partir d’aquí, el client haurà d’abonar 0,30€/km. Quan el lloguer sigui d’un mínim de 5 dies, no hi haurà límit de quilometratge.
 17. Queda expressament prohibit per a l’arrendatari alterar qualsevol característica tècnica, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior tret d’expressa autorització escrita per part de Caravaning Lleida. En cas d’infracció amb aquest article, el client es farà càrrec de les despeses justificades de reacondicionament del vehicle al seu estat original i haurà d’abonar una quantitat en concepte d’indemnització per immobilització del vehicle.
 18. El fet de llogar un vehicle a Caravaning Lleida SL. suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes condicions.
 19.  La resolució de les divergències derivades de la interpretació o aplicació de les condicions contingudes en aquest contracte i per al compliment que del mateix se’n derivin, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Lleida com a renúncia expressa de qualsevol altre si el tinguessin.
 20. Caravaning Lleida i /o el seu centre d’arrendament es reserven el dret de modificar el vehicle llogat el mateix dia de l’entrega per un altre de la mateixa categoria o superior.

SIGNATURA DE L’ARRENDATARI